RNDr. Alena LUKÁČOVÁ, PhD.

 

e-mail: alenag(.)unipo.sk

tel: +421 051 7570 368

 

 

Výskumná pracovníčka

na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FHPV

Ø             Študijný odbor: 4.1.38. regionálna geografia

 

 

 

 

 


Kvalifikačný rast:

 

Máj 2004:                ukončenie štúdia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov;

odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov /anglický jazyk – geografia/;

 

Október 2004:         študentka interného postgraduálneho štúdia, odbor 4.1.3.8 regionálna geografia na Katedre geografie a regionálneho rozvoja, FHPV PU;

 

Marec 2006:            absolvovanie dizertačnej skúšky a obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške;

 

September 2006:  absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoba rogoróznej práce s názvom Teoreticko-metodologické aspekty suburbanizácie so zreteľom na postkomunistické mestá, 78 s., stupeň odbornej kvalifikácie: doktor prírodných vied (RNDr.);

 

September 2007:      obhájenie dizertačnej práce na tému  Suburbanizácia a jej dôsledky; komparatívne štúdium vybraných postkomunistických miest – Prešova a Olomouca; školiteľ: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.;

 

Október 2007:          výskumná pracovníčka na Katedre geografie a regionálneho rozvoja, FHPV PU;

 

 

 

 

 

 


Výučba:

 

prednášky

 

Ø      Demogeografia a demografia

Ø      Demografia

Ø      Geografia sídelných štruktúr

Ø      Geografia relígií

Ø      Geografia náboženstiev

Ø      Humánna geografia I.

Ø      Urbánna ekológia

Ø      Urbánna geografia

Ø      Teória regiónov a regionálna taxonómia

 

semináre

 

Ø      Anglický jazyk

Ø      Demogeografia a demografia      

Ø      Geografia sídelných štruktúr                  

Ø      Geografia relígií

Ø      Geografia náboženstiev

Ø      Humánna geografia I.

Ø      Urbánna ekológia             

Ø      Urbánna geografia

Ø      Teória regiónov a regionálna taxonómia

 

exkurzie a terénne praktiá

 

Ø      Terénne praktikum z geografie

Ø      Excursion and sightseeing around the city of Prešov (for foreign guests)

 

Koordinácia programov:

 

CEEPUS

ERASMUS

 

 

 


Súpis výsledkov odbornej činnosti:

 

 

2001/2002               Vedecká pomocná sila na Katedre geografie a geoekológie FHPV PU – práca SVOUČ: Rezidenčná suburbanizácia v blízkom zázemí Prešova /1.miesto/

 

2002/2003               Vedecká pomocná sila na Katedre geografie a geoekológie FHPV PU – práca SVOUČ: Procesy rezidenčnej a komerčnej suburbanizácie s osobitným zreteľom na územie Prešova /1.miesto/

 

2002/2003               Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava /2.miesto v sekcii geografia/;

 

jún 2006                  Cena Akadémie vzdelávania – DOKTORAND 2006 za nadpriemerné výsledky s medzinárodnou akceptáciou v rámci študijného programu Regionálna geografia a regionálny rozvoj.

 

 

Referáty prednesené na zahraničných konferenciách

 

 

21. – 22. 4. 2005         Sedláková, A., The Impact of Suburbanisation in the Hinterland of Prešov. XVIII. Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Lodzki, Lodz.

 

19. – 21. 5. 2005         Sedláková, A., Matlovič, R., Transformation processes of the urban space in postcommunist cities. Struktura i tendencje przemian przestrzeni dużych miast w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na początku XXI wieku, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Sekcja Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Rzeszów.

 

30. 8. – 2. 9. 2006       Sedláková, A., Prímestská zóna  - aréna vzniku nových foriem života spoločnosti. XXI. Sjezd české geografické společnosti, Česká geografie v evropském prostoru, České Budějovice.

 

 

23. – 24. 5. 2007         Sedláková, A., Vybrané sociálno-demografické aspekty bývania v suburbánnych zónach postkomunistických miest. K otázke existencie komunity v suburbánnej zóne Prešova. XXXVII. konference České demografické společnosti "Regionální demografie", Olomouc.

 

 

Referáty prednesené na domácich konferenciách

 

 

9. - 10. 4. 2003           Sedláková, A., Rezidenčná suburbanizácia v blízkom zázemí Prešova. Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava.

 

1. 4. 2005                    Sedláková, A., Identifikácia procesov rezidenčnej suburbanizácie na základe bilancie pohybu obyvateľstva (empirický príklad Prešova), VI. konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,  Prírodovedecká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra.

 

13. – 16. 6. 2005         Sedláková, A., Matlovič, R., Rozvoj obytnej funkcie Prešova vo svetle názorov obyvateľov mesta. Nová pozícia hraníc v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov), 5. slovensko – česko – poľský seminár, Mojmírovce, UK Bratislava.

 

5. 7. 9. 2005                Sedláková, A., Comparative study of migration tendencies in suburban zones of post-communist cities Prešov and Olomouc. Interdisciplinárne dimenzie regionálneho rozvoja, KGaRR, FHPV PU, Prešov.

 

6. 4. 2006                    Sedláková, A., Urbánny a suburbánny priestor -  k otázke konceptualizácie prímestskej zóny. VII. konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,  Prírodovedecká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra.

 

11. 9. 2006                  Sedláková, A., Fertaľová, J., Kvalita bývania v urbánnom a suburbánnom priestore mesta Prešov. Stredoeurópsky priestor – Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. 12. medzinárodná geografická konferencia Nitra.

 

 

 


Participácia na riešení medzinárodných a domácich projektov:

 

Ø                COST A27 Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS)

 

Ø                 Účasť na riešení projektu VEGA č. 1/0367/03 Vývojové tendencie regionálnych komplexov východného Slovenska v období globalizácie a transformácie slovenskej spoločnosti a ich potenciál pre ďalší rozvoj

 

Ø                Program rozvoja bývania v meste Prešov (2005)

 

Ø                Grantový projekt VEGA č. 1/305/06 Kvalita života – konceptuálny rámec komplexnej geografickej interpretácie priestorovej štruktúry mesta.

 

 

 

 


Zahraničné stáže a výskumné pobyty:

 

Marec 2006:             Přírodovědecká fakulta UK v Prahe, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje;

                                Centrum pro výzkum měst a regionů;   foto

 

September –

- december 2006      Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra geografie;

 

 

Február – jún 2007   Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra geografie;

 

 

 

 

 


Výskum:

 

Ø      Suburbanizácia

§         Procesy suburbanizácie vo svete

§         Suburbanizácia v postkomunistických mestách

Ø      Kvalita života v urbánnom a suburbánnom priestore

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka publikačnej činnosti a ohlasov (stav k 30.9.2007):

 

 

ADC    Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1

AEG    Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

 

1

ADE    Vedecké práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch

1

ADF    Vedecké práce v domácom recenzovanom časopise

5

AED    Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

3

AEC    Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

1

AFC    Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

3

AFG    Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

3

AFH    Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

4

BCI      Skriptá a učebné texty

1

DAI     Kvalifikačné práce

4

EDJ      Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

3

GII       Rôzne publikácie a dokumenty nezaradené do iných kategórií

4

 

SPOLU PUBLIKAČNÝCH JEDNOTIEK

 

34

 

 

 

Citácie

indexové citácie v domácich publikáciách

1

indexové citácie v zahraničných publikáciách

5

ostatné citácie v domácich publikáciách

1

 

 

SPOLU CITÁCIÍ A OHLASOV                                                                        7   

 

 

 

 

 


Pôvodné vedecké práce doma:

                       

 

SEDLÁKOVÁ, A., MATLOVIČ, R., 2004, Suburbanizácia – transformačný proces priestorovej organizácie postkomunistických miest (empirický príklad Prešova). Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLII., Folia Geographica 7, PU Prešov, s. 75 – 103, ISBN 80-8068-270-4.

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2005, Identifikácia procesov rezidenčnej suburbanizácie na základe bilancie pohybu obyvateľstva (empirický príklad Prešova), Zborník VI. konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,  Prírodovedecká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,  ISBN 80-8050-813-5.

 

SEDLÁKOVÁ, A., MATLOVIČ, R., 2005, Development of Residential Function of Prešov in Relation to the Perspective of its Inhabitants. Nová pozícia hraníc v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov), 5. slovensko – česko – poľský seminár, Mojmírovce, UK Bratislava, 20 pp

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2005, Comparative study of migration tendencies in suburban zones of post-communist cities Prešov and Olomouc. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLIII., Folia Geographica 8, PU Prešov, s. 171 – 179, ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157(Folia Geographica).

 

SEDLÁKOVÁ, A., MATLOVIČ, R., MICHAELI, E., PEŠÁKOVÁ, J., ŠKRABUĽÁKOVÁ, M., 2005, Program rozvoja bývania mesta Prešov. KgaRR, FHPV, Prešovská univerzita, 51 s.

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2005, Komerčná suburbanizácia – nový fenomén post-komunistických miest (prípadová štúdia města Prešov). Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLIII., Folia Geographica 8, PU Prešov, s. 89 – 107, ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157(Folia Geographica).

 

SEDLÁKOVÁ, A., MATLOVIČ, R., 2005, Demografický vývoj Prešovského kraja z hľadiska jeho regionálneho rozvoja.. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLIII., Folia Geographica 8, PU Prešov, s. 180 – 191, ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157(Folia Geographica).

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2006, Urbánny a suburbánny priestor -  k otázke konceptualizácie prímestskej zóny, Zborník VII. konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,  Prírodovedecká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, s. 55, ISBN 80-8050-960-3.

 

SEDLÁKOVÁ, A., FERTAĽOVÁ, J., 2006, Kvalita bývania v urbánnom a suburbánnom priestore mesta Prešov, konferencia Nitra 2006: Stredoeurópsky priestor – Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja, v tlači.

 

 

Pôvodné vedecké práce v zahraničí:

 

 

SEDLÁKOVÁ, A., MATLOVIČ, R., 2005, The Impact of Suburbanisation in the Hinterland of Prešov. XVIII. Konwersatorium wiedzy o mieście, Proces urbanizacji, Lódz, 12 s.

 

SEDLÁKOVÁ, A., MATLOVIČ, R., 2005, Transformation processes of the urban space in postcommunist cities. Struktura i tendencje przemian przestrzeni dużych miast w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na początku XXI wieku, Rzeszów, 15 s.

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2005, The city-periphery migration and the process of suburbanisation in Czech and Slovak post-communist cities, 
                                 [in:] T. Michalski (ed.) Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe, 
Wydawnictwo - Bernardinum, Pelplin, p. 71-78.
 

SEDLÁKOVÁ, A., 2006, Prímestská zóna – aréna vzniku nových foriem života spoločnosti. XXI. SJEZD ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI, České Budejovice, 6 s., v tlači.

 

 

Abstrakty doma:

 

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2003, Procesy rezidenčnej suburbanizácie s osobitným zreteľom na  územie Prešova. Zborník abstraktov prác študentov 1. – 4. ročníka, ŠVK, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, SAV, s.41.

 

SEDLÁKOVÁ, A., MATLOVIČ, R., 2005, Rozvoj obytnej funkcie Prešova vo svetle názorov obyvateľov mesta, Zborník abstraktov: Nová pozícia hraníc v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov), 5. slovensko – česko – poľský seminár, Mojmírovce, UK Bratislava.

 

 

Abstrakty v zahraničí:

 

 

SEDLÁKOVÁ, A., MATLOVIČ, R., 2005, Transformation processes of the urban space in postcommunist cities. Zborník: Struktura i tendencje przemian przestrzeni dużych miast w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na początku XXI wieku, Rzeszów, s. 17

SEDLÁKOVÁ, A., 2006, Prímestská zóna  - aréna vzniku nových foriem života spoločnosti. XXI. Sjezd české geografické společnosti, Česká geografie v evropském prostoru, Sborník abstraktů referátů, České Budějovice, s. 111, ISBN 80-7040-879-0.

 

 

Výber z prekladov:

 

 

 

SEDLÁKOVÁ, A., Translation: MATLOVIČ, R., 2005, The End of Geography of Religions? (towards the issue of religions research relevance in the contemporary human geography), SACRUM, ISBN 83-88424-43-2.

 

SEDLÁKOVÁ, A., Translation: MATLOVIČ, R., 2006, Geography – search for the bond. (Towards the issue of the of autonomy and unity of geography; its external position and institutional integration with respect to the Slovak situation) – Summary, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLIV., Folia Geographica 9, PU Prešov, s. 42 – 43, ISSN 1336-6149, 1336-6157(Folia Geographica).

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2006, Translation: FERTAĽOVÁ, J., 2006, Evaluation of Attendance in Selected Hypermarkets and Retail Stores in the Towns of Prešov and Košice. Geographica 39, 2006.

 

 

Nepublikované relevantné práce

 

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2002, Rezidenčná suburbanizácia v blízkom zázemí Prešova. Práca ŠVOČ. Manuskript. KGaG FHPV PU Prešov, 57 s.

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2003, Procesy rezidenčnej a komerčnej suburbanizácie s osobitným zreteľom na územie Prešova. Práca ŠVOČ. Manuskript. KGaG FHPV PU Prešov, 60 s.

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2003, Procesy rezidenčnej suburbanizácie s osobitným zreteľom na územie Prešova. Práca ŠVK – PriF UK Bratislava, 34 s.

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2004, Suburbanizačné procesy s osobitným zreteľom na územie Prešova. Diplomová práca. Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU Prešov, 136 s.

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2006, Suburbanizácia a jej dôsledky. Písomná práca k dizertačnej skúške, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV, Prešovská univerzita v Prešove, 67 s.

 

SEDLÁKOVÁ, A., 2006, Teoreticko-metodologické aspekty suburbanizácie so zreteľom na postkomunistické mestá. Rigorózna práca, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV, Prešovská univerzita v Prešove, 78 s.

 

 

 

< /body>