žž

 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Š Design by: K. Matlovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔVODNÉ VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČÍ:

 

ADC (WoS)

Matlovič, R., Matlovičová K. (2012): 

Spoločenská relevancia a budovanie značky geografie,

Geografie, 117, č. 1, ISSN 1212-0014., s. 33-51

 FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [117 kB]

AEC 

Matlovičová K., Malinovský B., Sovičová I., Klamár R. (2012): 

Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki na przykladzie parkow tematycznych

in Obodynski K., Krol P., Bajorka W.: Spoleczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, Uniwersytet , Rzeszowski, Rzeszow, pp.: 505 - 518

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [479 kB]

FULL TEXT požská verzia Dokument vo formáte .pdf [6 225 kB]

 

AEC 

Matlovičová K., (2011): 

Analýza percepcie urbánneho prostredia ako základ marketingovej stratégie orientovanej na rezidentov.

Prípadová štúdia mesta Prešov

in Jžek J., Kaňka L. (eds.): Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice, Vydala Západočeská univerzita v Plzni, 2011, ISBN 978-80-261-0094-2, pp:169-196

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [5,7 MB]

ADE 

Matlovičová K. (2010): 

Place branding as a useful tool of place competitiveness

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, Vol. 41, No. 1, 2010, ISSN 1212-2157, pp. 5-14

 FULL TEXT English version   Dokument vo formáte .pdf [230 kB]

 

ADE 

Matlovičová K., Némethyová B., Matlovič R. (2009): 

City Branding of Bratislava: History and the Present

in International Journal of Euro-Mediterranean Studies, Vol. 2, 2009, No 2, ISSN: 1855-3362, EMUNI University, Slovenia and University

of Nova Gorica, Slovenia, EMUNI Press, Portorož, Slovenia, pp.: 215-234

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [254 kB]

 FULL TEXT English version   Dokument vo formáte .pdf [144 kB] 

 

AFC 

Matlovičová K., Matlovič R. (2010): 

Percepcia sieovania miest ako nástroja zvýšenia ich konkurenceschopnosti (empirický príklad Košíc a Prešova),

in Fňukal M., Frajer J., Hercik J. (eds.): Sborník příspěvků z konference, 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, ISBN 978-80-244-2493-4, s. 429-442

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [2474 kB]

 

AFC

Matlovičová K., Matlovič R., Némethyová B. (2010):

City Branding as a Tool of the Local Development (Case study of Košice, Slovakia) 

in Proceedings of Educons University for social science, book 1., The first science symposium with international involvement of Educons University at Sremska Kamenica – Business Economics in Transition, ISBN: 978-86-87785-20-5, pp.:127-136
FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [254 kB]

FULL TEXT English version   Dokument vo formáte .pdf [195 kB] 

 

AEC

Matlovičová K.; Matlovič R., Némethyová B. (2009): 

Perception of the potential of Presov for recreation and leisure-time activities by its inhabitants /

Percepcia potenciálu Prešova pre rekreáciu a vožnočasové aktivity jeho obyvatežmi

in Aktywnosc turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, pod redakcja J. Ruta i P. Ruta, Uniwersytet Rzeszowski Wydzial Wychowania Fizycznego, Katedra Gospodarki Turystycznej, Rzeszow 2009, ISBN 83-926640-5-5, chapter II, pp.: 170-179

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [2.08 MB] 

FULL TEXT English version   Dokument vo formáte .pdf [2,12 MB]

 

ADE 

Matlovič R., Klamár R., Matlovičová K. (2008): 

Vývoj regionálnych disparít začiatkom 21. storočia na Slovensku vo svetle vybraných indikátorov /                    Development of regional disparities in slovakia at the beginning of 21st century based on the selected indicators 

Regionální studia / Czech Regional Studies, recenzovaný vědecký časopis, 02/2008, ISSN 1803-1471, s. 2-12

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf  [270 kB] 

 

AEC

Matlovič R., Matlovičová K. (2008):

Regionálne disparity a regionálny rozvoj na Slovensku s osobitným zretežom na Prešovský kraj /

Differences in the development and regional development in Slovakia, with the special regard on Prešov region

in Rydz E., Kowalak A. (eds.): Œwiadomoœć ekologiczna a rozwój regionalny, Wydavnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej        w Słupsku, ISBN 978-83-7467-008-1, s.125-143 

 

AFC 

Matlovič R., Matlovičová K. (2007):

Koncept miesta vo vývoji geografického myslenia   

in Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura M.(eds.): 

Česká geografie v Europském prostoru, sborník příspěvku XXI. sjezdu České geografické polečnosti, 30.8.-2.9.2006,             Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, červen 2007, náklad 350 ks, ISBN 978-80-7040-986-2,  s. 181-190 

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [127 kB] 

 

ABC

Matlovičová K. (2007):

Genealógia marketingu miesta

kapitola 17, s. 197-214, in Ježek, J. a kol.: Budování konkurenceschopnosti  měst a regiónů v teorii a praxi, Západočeská univerzita  v Plzni, ISBN 978-80-7043-632-5,  s. 268 

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [2,43 MB]

 

ADE 

Matlovičová K. (2007): 

Place as Overlap Between the Interests of Regional Geography and Marketing 

Revija za geografijo, številka 2-2 / 2007, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija, ISSN 54-665X, s. 53-62

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [168 kB] 

FULL TEXT English version   Dokument vo formáte .pdf [239 kB] 

 

 

 

PÔVODNÉ VEDECKÉ PRÁCE DOMA

 

ADF  Matlovičová K., Kolesárová J. (2012):
Place branding – význam a možnosti využitia v rozvoji území
Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica 19, Ročník LIV., ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157, PU Prešov, s. 160-170
FULL TEXT slovenská verzia ►

ADF  Matlovičová K., Sovičová I., Malinovský B. (2012):
Turizmus Holandska - analýza vybraných ukazovatežov
Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica 19, Ročník LIV., ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157, PU Prešov, s. 171-183
FULL TEXT  slovenská verzia ►

ADF

Matlovičová K., Kolesárová J. (2012): 

Place branding – Význam a možnosti využitia v rozvoji území 

in Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, ISSN: 1336-6149, 

Folia Geographica, ISSN 1336-6157, roč. LIV, č.19, PU Prešov, s. 160-170

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [451 kB]

 

ADF

Matlovičová K., Sovičová I., Malinovský B. (2012): 

Turizmus Holandska. Analýza vybraných ukazovatežov 

in Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, ISSN: 1336-6149, 

Folia Geographica, ISSN 1336-6157, roč. LIV, č.19, PU Prešov, s. 171-183

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [612 kB]

 

ABB

Matlovič R., Matlovičová K. (2011): 

Regionálne disparity a ich riešenie na Slovensku v rozličných kontextoch

in Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, ISSN: 1336-6149, 

Folia Geographica, ISSN 1336-6157, roč. LIII, č.18, PU Prešov, s. 8-87

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [3,2 MB]

 

ADF

Matlovičová K. (2011):

Analýza interného imidžu mesta Prešov 

Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, 17, Ročník LII, ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157, PU Prešov, s. 217-241 

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [1249 kB]

 

ADF

Matlovičová K., Kolesárová, J. (2011):

Vývoj cestovného ruchu v Thajsku, s dôrazom na stratégie prekonávania krízových situácií 

Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, 17, Ročník LII, ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157, PU Prešov, s. 241-254

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [305 kB]

 

ADF

Matlovičová K. (2010):

Percepcia bezpečnostného rizika v meste Prešov

Geografia Cassoviensis, ročník IV., 2 / 2010, ISSN 1337 – 6748, s. 987-106

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [2.23 MB]

 

ADF

Matlovičová K., Sovičová I. (2010):

Analýza vonkajšieho imidžu mesta Prešov 

Geografia Cassoviensis, ročník IV., 2 / 2010, ISSN 1337 – 6748, s. 107-113

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [677 kB]

 

ADF

Matlovičová K., Šimčík D. (2010):

Kúpežníctvo a wellness turizmus v Estónsku

Geografia Cassoviensis, ročník IV., 1 / 2010, ISSN 1337 – 6748, s. 108-113

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [224 kB]

 

ADF

Matlovičová K. (2009):

What is the Colour of Prešov? An Analysis of Colour Associations in the Population Evoked by a Geographycal Area    as the Fundamnet for Creating an Acceptable City Brand 

Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, 14, ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157, PU Prešov, s. 167-179 

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [1.01 MB]

FULL TEXT English version  Dokument vo formáte .pdf  [1,00 MB]

 

AED

Matlovičová K., Matlovič R. (2009):

Analýza obyvatežmi preferovaných komunikačných kanálov, vo vzahu k územnej samospráve (príklad mesta Prešov) 

Acta oeconomica No 26, Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, ISBN 978-80-8083-916-1

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [1.14 MB]

 

ADF

Matlovičová K. (2008):

Place marketing process - theoretical aspects of realization  

Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis,

Prírodné vedy, Folia Geographica, 12, PU Prešov, s. 195-224. 

FULL TEXT slovenská verziaDokument vo formáte .pdf  [735 kB] 

FULL TEXT English version  Dokument vo formáte .pdf  [1,09 MB]

 

ADF

Matlovič R., Matlovičová K. (2005):

Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a problémy regionálneho rozvoja Prešovského kraja  

Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica 8,                       ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157, PU Prešov, s. 66-88

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [228 kB]

 

ADF

Matlovič R. ; Matlovičová K. (1997):

Valorizácia vybraných realizačných predpokladov cestovného ruchu na území Prešova

Urbánne a krajinné štúdie, Nr. 2, ITHM FF PU Prešov, s. 204-222

FULL TEXT slovenská verzia Dokument vo formáte .pdf [228 kB]

 

  

 

ABSTRAKTY:  

AFG

Matlovičová Kvetoslava, Matlovič René (2011):

The segmentation of the urban community by style of life as a precondition of a public policy                                    (case study of the city of Presov, Slovakia) - abstrakt

EUGEO Congress London, 30-31 August, Royal Geographical Society (with IBG), Actors and stakeholders in regional development

 

AFH

Matlovičová Kvetoslava, Sovičová Ivana (2010): 

Analýza vonkajšieho imidžu mesta Prešov  - abstrakt

abstrakt, s. 46, in Hochmut, Z. Kulla M., Csachová S. (Eds.): Zborník abstraktov z 15. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 6. konferencie slovenských geomorfológov, Košice 8.-11.9.2010, ISBN: 978-807097-824-5, 96 s.  

AFH

Matlovičová Kvetoslava, Šimčík Daniel (2010): 

Kúpežníctvo a wellness turizmus v Estónsku  - abstrakt

abstrakt, s. 47, in Hochmut, Z. Kulla M., Csachová S. (Eds.): Zborník adstraktov z 15. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 6. konferencie slovenských geomorfológov, Košice 8.-11.9.2010, ISBN: 978-807097-824-5, 96 s.

 

AFG

Matlovičová Kvetoslava, Matlovič, René (2009): 

Percepcia sieovania miest ako nástroja zvyšovania ich konkurencieschopnosti (empirický príklad Košíc a Prešova)   - abstrakt

abstrakt, in Tomáš, M., Vysoudil, M. (Eds.): Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference k 50. Výročí geografie na PŘF UP v Olomouci, Olomouc 10.-11.6.2009, Česká republika, ISBN 978-80-244-2290-9, s.60  

AFH

Matlovič, René, Matlovičová Kvetoslava (2009): 

Regional disparities in the various contexts (the case of Slovakia)  - abstrakt

abstrakt in Machová, Z., Novotný J.: EUGEO 2009 Congress, Challenges for the Eureopean Geography in the 21st Century, Bratislava, Slovakia, August 13-16,2009, Abstracts, p. B41. 

 

AFG

Matlovič, René, Matlovičová Kvetoslava (2008): 

Trinity version of the place concept and its application in the regional geography and territorial marketing - abstrakt  

abstrakt, Building together our territories, 31st. International Geographical Congress - zborník abstraktov, Tunis, August 12-15, s. 259  

 

AFG

Matlovič René, Matlovičová Kvetoslava (2006):

Koncept miesta v geografii - abstrakt

Sborník abstraktů z XXI. sjezdu České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v českých Budejovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s.15

 

 

 

KVALIFIKAČNÉ PRÁCE:

DAI005 

Matlovičová Kvetoslava (2008): 

Marketing miesta v regionálnom rozvoji: teoretická báza a empirická aplikácia.  

Dizertačná práca. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FHPV, PU v Prešove 

 

DAI003 

Matlovičová Kvetoslava (2007): 

Marketing miesta v regionálnom rozvoji: teoretická báza.  

Práca k dizertačnej skúške. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FHPV, PU v Prešove

 

DAI002 

Matlovičová Kvetoslava (2007): 

Miesto – interferencia záujmov regionálnej geografie a marketingu. 

Rigorózna práca. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FHPV, PU v Prešove, 83 s.  

 

DAI004 

Matlovičová Kvetoslava (2006): 

Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a problémy regionálneho rozvoja Prešovského kraja.  

Záverečná práca. Ekonomická fakulta, TU v Košiciach, 39 s., 

vedúca záverečnej práce:  doc. Ing. Emília Jakubíková, CSc.

 

DAI001 

Šelepová Kvetoslava (1994):

Geografické aspekty lokalizácie vybraných služieb pre cestovný ruch na príklade mesta Prešova

Diplomová práca. Katedra geografie, PdF UPJŠ Prešov, 120 s.

 

 

PREZENTÁCIE NA ZAHRANIČNÝCH SEMINÁROCH, KONFERENCIÁCH A KONGRESOCH:

2012 (19.3. - 21.3): International conference: Roma population on the peripheries of the Visegrad countries, Debrecen, Hungary, referát: The Roma population in Slovakia. Basic characteristics of the Roma population with emphasis on the spatial aspects of its differentiation (Matlovičová, Matlovič, Mušinka, Židová) 

3.International EUGEO Congress, London,GBR. Referát: The segmentation of the urban community by style of life as a precondition      of a public policy (case study of the city of Presov , Slovakia ) (Matlovičová, Matlovič)  

2011 (30.8. - 31.8 ): 3.International EUGEO Congress, London,GBR. Referát: The segmentation of the urban community by style of life as a precondition      of a public policy (case study of the city of Presov , Slovakia ) (Matlovičová, Matlovič)  

2010 (26.5-27.5): The first science symposium with international involvement of Educons University at Sremska Kamenica – Business Economics in Transition, Serbia. Participation: active - oral presentation: City Branding as a tool of the local development (Case study of Košice, Slovakia) (Matlovičová, Matlovič, Nemethyová)

2009 (19.6-20.6): Spoleczno-gospodarcze aspekty turystyki i rekreacji regionow przygranicznych w dobie globalizacji, Rzeszow, Poland, Participation: active - oral presentation: Perception of the Potential of Prešov for Recreation and Leisure-Time Activities (Matlovičová, Matlovič, Nemethyová)

2009 (10.-11.6): Mezinárodní vědecká konference k 50. Výročí geografie na PŘF UP v Olomouci, Olomouc 10.-11.6.2009, Česká republika. Referát: Percepcia sieovania miest ako nástroja zvyšovania ich konkurencieschopnosti (empirický príklad Košíc a Prešova) (Matlovič, Matlovičová)

2008 (12-15.8): Building together our territories - 31st International Geographical Congress - zborník abstraktov, Tunis, 2008. Presentation:  Trinity version of the place concept and its application in the regional geography and territorial marketing (Matlovič, Matlovičová)

2007 (20.8.-23.8.): International EUGEO Congress: Geography of Europe, Amsterdam, Netherlands Participation: active - oral presentation: Slovak Geography on the beginning of 21th century in the european context (Matlovič, Matlovičová)

2006 (12-15.8): XXI. sjezd České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích. Referát: Koncept miesta v geografii (Matlovič, Matlovičová)

 

 

PREZENTÁCIE NA DOMÁCICH SEMINÁROCH, KONFERENCIÁCH A KONGRESOCH:

 

2010 (8.9. – 10.9): 15. Kongres Slovenskej geografickej Spoločnosti, Košice, Slovensko. Referát: Percepcia bezpečnostného rizika mesta Prešov (Matlovičová)

2010 (8.9. – 10.9): 15. Kongres Slovenskej geografickej Spoločnosti, Košice, Slovensko. Referát: Analýza vonkajšieho imidžu mesta Prešov (Matlovičová, Sovičová)

2010 (8.9. – 10.9): 15. Kongres Slovenskej geografickej Spoločnosti, Košice, Slovensko. Referát: Kúpežníctvo a wellness turizmus v Estónsku (Matlovičová, Šimčík)

2009 (13.8.-16.8.): EUGEO 2009 Congress, Challenges for the Eureopean Geography in the 21st Century, Bratislava, Slovakia. Referát: Regional disparities in the various contexts (the case of Slovakia) (Matlovičová, Matlovič)

2009 (15.5.): Konferencia: Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji, Banská Bystrica, Slovakia. Referát: Analýza obyvatežmi preferovaných komunikačných kanálov vo vzahu k územnej samospráve (Matlovičová, Matlovič)

 

VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY V ZAHRANIČÍ:

2010 - Branding as Important Tool of the City Competitiveness, visiting lecturer at Palacky University, Olomouc, Czech Republic, 2nd INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL GEOREGNETOlomouc, 30 August – 10 September 2010:                     Changes in Geographical Organisation of Society in Central Eastern Europe: Two Decades After

2011 - The Slovak Way of Life - Presov Urban Community Analysis, Soochow univerzity, Taipei (Taiwan), 28. novembra 2011.   Viac TU

 

Prehžad  publikačnej činnosti a ohlasov:

 
Kód  

počet  

ABB  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavatežstvách

1

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavatežstvách   1
ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1
ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 4
AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 4
AFC  Vedecké práce v zahraničných zborníkoch      3
ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch   12
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách      1
      
AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  4
AFH  Abstrakty príspevkov z domácich konferencií              3
DAI

 Kvalifikačné práce                                                          

5
 

 

SPOLU PUBLIKAČNÝCH JEDNOTIEK   38
 citácie v domácich publikáciách   54
 citácie v zahraničných publikáciách   35
 

 z toho citácie registrované v databázach Web of Science a Scopus 9
 
 citácie v zahraničných publikáciách  registrované v citačných indexoch Web of Science 3
 citácie v zahraničných publikáciách  registrované v citačných indexoch Scopus 5
 citácie v domácich publikáciách  registrované v citačných indexoch Scopus 2
SPOLU CITÁCIÍ A OHLASOV  

 

89

 

 

 Vyžiadané prednášky v zahraničí   1
 Prezentácie na domácich seminároch, konferenciách a kongresoch 5
 Prezentácie na zahraničných seminároch, konferenciách a kongresoch 7

 

   ODBORNÁ ASISTENTKA

 kveta . matlovicova (.) gmail . com

 

 

RNDr. Kvetoslava Matlovičová PhD.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.