DIPLOMOVÉ PRÁCE
S EKOLOGICKOU TEMATIKOU

 • Trajčíková, A. 1993: Úprava skalničiek na školskom pokusnom pozemku. Diplomová práca. PdF Prešov, UPJŠ Košice, 56 s.

 • V diplomovej práci je uvedený projekt a realizácia založenia skalky a výsadby skalničiek na školskom pokusnom pozemku pri PdF v Prešove. Výsledky práce sa využívajú v rámci environmentálnej výchovy poslucháčov učiteľských smerov v rámci univerzity. Zároveň slúži na odbornú a konzultačnú činnosť pre rôzne stupne škôl a širokú verejnosť.
 • Zubko, J. 1993: Zhotovenie vzorkovnice pôdnych druhov. Diplomová práca. PdF Prešov, UPJŠ Košice, 52 s.

 • Výsledkom diplomovej práce je zhotovenie vzorkovnice pôdnych druhov, ktorá má využitie v téme "Pôda" v prírodovedných predmetoch na rôznych stupňoch škôl.
 • Šulajová, J. 1994: Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách. Diplomová práca. PdF Prešov, UPJŠ Košice, 56 s.

 • V diplomovej práci sú uvedené výsledky agrotechnických postupov pri pestovaní liečivých rastlín a námety na ich pestovanie v rámci školských pokusných pozemkov. Výsledky práce majú využitie v rámci environmentálnej výchovy na rôznych stupňoch škôl.
 • Červeňáková, M. 1994: Pestovanie letničiek na školskom pokusnom pozemku. Diplomová práca. PdF Prešov, UPJŠ Košice, 63 s.

 • V diplomovej práci je uvedený projekt a realizácia založenia letničkových záhonov. V práci sú zahrnuté námety na pokusy, pozorovania a praktické činnosti so zreteľom na environmentálnu výchovu.
 • Mižaninová, V. 1996: Pestovanie, zber a sušenie liečivých rastlín na školskom pokusnom pozemku. Diplomová práca. PdF Prešov, UPJŠ Košice, 87 s.

 • V diplomovej práci sú uvedené výsledky agrotechnických postupov pri pestovaní liečivých rastlín a námety na ich pestovanie v rámci školských pokusných pozemkov. Diplomová práca obsahuje vzorkovnice semien a čajových zmesí a rôzne pomôcky na ekologické hry.
 • Maňkošová, B. 1996: Alternatívne pestovanie zeleniny na malých plochách. Diplomová práca. PdF Prešov, UPJŠ Košice, 64 s.

 • V diplomovej práci sú uvedené výsledky výskumu agrotechnických postupov pri alternatívnom pestovaní zeleniny a ich vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne produkčné parametre. V práci sú uvedené receptúry biologických spôsobov regulácie škodlivých činiteľov.
 • Pavlíková, V. : 1997: Vplyv laseru na klíčenie semien. Diplomová práca. FHPV PU v Prešove, 68 s. 

 • V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na vybrané druhy poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, dĺžku radikuly a hypokotylu. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny. 
 • Vargová, A. 1997: Vplyv laseru na rast a vývin rastlín. Diplomová práca. FHPV PU v Prešove, 63 s.

 • V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na rast a vývin vybraných druhov poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, produkčné parametre a zdravotný stav sledových plodín. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny. 
 • Birkner, V. 1999: Modely trvalo udržateľných agroekosystémov vo vybraných a transformujúcich sa krajinách. Diplomová práca. FHPV PU v Prešove, 107 s. 

 • V diplomovej práci sú spracované poznatky o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve, s dôrazom na vymedzenie pojmov, definícií a modelov trvalo udržateľných agroekosystémov. Súčasťou diplomovej práce sú námety a využitie poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese v aplikovaných biologických predmetoch.
 • Mártonová, M. 1999: Ekologická výchova v pestovateľských prácach. Diplomová práca. FHPV PU v Prešove, 58 s.

 • V diplomovej práci sú uvedené výsledky prieskumu týkajúce sa vedomosti, názorov a orientácií žiakov na I. stupni ZŠ z oblasti ekológie a životného prostredia. Na základe zistených poznatkov sú vypracované námety a spôsoby výučby ekologickej výchovy v pestovateľských prácach.
 • Sanitríková, Z. 2000: Aktivita pôdnych fosfatáz v ekologických systémoch hospodárenia. Diplomová práca. FHPV PU v Prešove, 64 s.

 • V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky aktivity kyslej a alkalickej fosfatázy vo vzťahu k základným fyzikálnym a chemickým charakteristikám pôdy a určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde. Získané poznatky týkajúce sa ekologického hospodárenia na pôde je možné využiť vo výchovno-vzdelávacom procese v aplikovaných biologických disciplínach na rôznych stupňoch škôl.
 • Bartková, B. 2000: Vybrané pôdne charakteristiky v ekologických systémoch hospodárenia. Diplomová práca. FHPV PU v Prešove, 64 s.

 • V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky vybraných fyzikálnych a chemických parametrov pôd vo vzťahu k pôdnym enzýmom, ktoré rozhodujú o biologickej aktivite pôd v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde. Zároveň bol určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami. Získané poznatky týkajúce sa ekologického hospodárenia na pôde je možné využiť vo výchovno-vzdelávacom procese v aplikovaných biologických disciplínach na rôznych stupňoch škôl.