logo lave

NERVY, MOZOG A SPRÁVANIE


Oči, uši a iné zmyslové orgány živočícha každú sekundu vysielajú milióny nervových vzruchov. Tieto jemné elektrické výboje predstavujú bohatú informáciu o vnútorných telesných pochodoch živočícha a udalostiach v okolitom prostredí. U jednoduchších živočíchov tieto údaje prechádzajú sieťou nervov a vstupná informácia vyvolá určitú reakciu. Ak sa napríklad dotkneme roztvorenej sasanky, ihneď stiahne ramená. U zložitejších živočíchov prechádzajú vzruchy cez nervy do mozgu. Mozog je riadiace stredisko – hustá spleť nervových buniek, zložitejšia ako najnovší počítač. V mozgu sa vzruchy zo všetkých zmyslov sústreďujú, porovnávajú, vyhodnocujú, a ak je potrebné, aj ukladajú. Mozog zasa vysiela vzruchy so svalov. Výsledkom výstupných vzruchov sú rozličné pohyby a činnosti známe ako správanie.

 

Väčší mozog

Činnosť mozgu sa odohráva na mikroskopickej úrovni v podobe slabých elektrických výbojov prebiehajúcich krížom-krážom po nbionečnej spleti nervových buniek. Mozog riadi a zosúlaďuje, nepretržite vyhodnocuje vstupy prichádzajúce od zmyslov a napokon prostredníctvom svalov rozhoduje o činnosti. O mnohých činnostiach mozgu a miechy často ani nevieme. Celkom samočinne sa starajú o tep srdca, pravidelné dýchanie alebo, pohyby čriev, a to aj v čase, keď spíme.

 

ČASTI MOZGU

Rôzne živočíchy majú rozličnú stavbu mozgu, ktorá vždy zodpovedá ich schopnostiam a spôsobu života. Mozog môže mať rozličné vypukliny, alebo laloky, ktoré spracúvajú rôzne zmyslové informácie, zaznamenávajú deje a pohyby. Čuchové laloky napr. spracúvajú vzruchy prichádzajúce z ých orgánov, takže živočíchy, pre ktoré je čuch veľmi dôležitý, ich majú veľmi veľké. Zrakové laloky zasa spracúvajú vzruchy z očí.

Chobotnica

Veľký zložitý mozog chobotnice má 15 hlavných párov lalokov a k tomu ešte nervový prstenec, pomocou ktorého ovláda svaly v ôsmich ramenách.

 

Hmyz

Mozog hmyzu obsahuje asi 10 000 nervových buniek. Zrak je dôležitý pre väčšinu hmyzu, a preto má hmyz veľké zrakové laloky.

 

Ryby

Ryby majú čuchové laloky na dlhých výbežkoch smerujúcich dopredu k čuchovým jamkám. Zrakové laloky majú blízko pri očiach.

 

Plazy

Mozoček stavovcov je centrom rovnováhy. Okrem toho zosúlaďuje svalovú činnosť a pohyby.

 

Vtáky

Väčšina vtákov má veľké zrakové laloky, ktoré potvrdzujú, že zrak hrá v živote vtákov rozhodujúcu úlohu. Vidia veľmi ostro, a to aj za zníženej viditeľnosti, a rozlišujú farby, tak, ako ľudia. Dobre vyvinutý majú aj mozoček, ktorý zosúlaďuje zložitú svalovú činnosť. Čuchové laloky však majú malé a predpokladá sa, že niektoré vtáky pachy vôbec necítia.

 

Cicavce

Najväčšiu časť mozgu cicavcov tvorí predný mozog. Jeho povrch je zvrásnený, vďaka čomu má zväčšenú plochu. Spracúva vzruchy z pokožky, tváre a končatín a vysiela povely, ktoré riadia pohyby týchto častí tela.

 

 

Myslenie

Čelové laloky majú na starosti pamäť, myslenie, city a “osobnosť”.

Zložitosť mozgu

Kúsok mozgu s rozlohou jeden milimeter štvorcový a hrúbkou dva milimetre obsahuje približne 60 000 nervových buniek. Každá z nich je napojená na viac než 50 000 ďalších!

Pohyby

Z motorického centra sa vysielajú povely cez mozoček do tvárových svalov, tela a končatín.

Sluch

Nervové vzruchy prichádzajúce z uší sa na tomto mieste triedia a potom postupujú do ďalších oblastí mozgu, aby sa vyhodnotili.

Hmat

V každej časti hmatového ústredia sa vyhodnocujú vzruchy prichádzajúce z pokožky na určitej časti tela.

Zrak

Zrakový lalok je umiestnený v zadnej časti predného mozgu. Vyhodnocuje nervové vzruchy prichádzajúce z očí a vytvára v mysli obraz toho, čo vidíme.

Súlad

Mozoček je dvojdielna časť mozgu, ktorej úlohou je vysielať povely svalom tak, aby ich činnosť bola zosúladená.

Mozog a telo

Najväčší mozog nemusí byť vždy ten najmúdrejší. Najväčší mozog vôbec má vorvaň tuponosý. Váži vyše 9 000 gramov, pričom ľudský mozog dosahuje priemernú hmotnosť 1 300 gramov. Lepším ukazovateľom inteligencie je pomer medzi veľkosťou mozgu a veľkosťou tela, ako to ukazuje priložený obrázok.

mozog
mozog a telo

 

Ľudský mozog

Najväčšou časťou ľudského mozgu je predný mozog, ktorý je rozdelený na dve hemisféry. Je sídlom pamäti, myslenia a citov. Rozličné centrá predného mozgu plnia osobitné úlohy.