logo lave ZAUJÍMAVÉ BIOLOGICKÉ
WWW STRÁNKY VO SVETE

Projekty podporujúce zavedenie Internetu do škôl


http://www.osf.sk - program Internet pre stredné školy na Slovensku rozbehla Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v roku 1995.

http://www.edunet.sk – od roku 1998 existuje ako súčasť programu Internet pre stredné školy, na ktorom sa postupne zhromažďujú užitočné informácie pre učiteľov a študentov, linky na iné servery s podobnou problematikou, odkazy na zaujímavé stránky jednotlivých škôl, učebné materiály, atď.

http://www.infovek.sk – projekt Infovek bol prijatý v roku 1999 MŠ SR. Jeho cieľom je vybaviť školy potrebným hardverom a softverom a zabezpečiť pripojenie na Internet

http://www.esp.educ.uva.nl/espinfo.htm Európsky školský projekt (ESP), je integrovaná organizácia, ktorá podporuje spoločenstvá škôl celého sveta, aby mohli využívať aplikácie vzdelávacej telematiky. Pomáha pri rozvojia inováciách týchto aktivít a ich organizácii. Poskytuje vzdelávaciu, organizačnú a technickú podporu a ponúka elektronickú komunikáciu medzi jednotlivcami, školami a vzdelávacími sieťami, teleprojekty, využívanie a vytváranie informačných zdrojov, zlepšovanie vyučovania a učenia.

http://www.homepage.sk/divina – národný koordinátor pre ESP na Slovensku je ZŠ Divina


Zaujímavé adresy biologických internetových zdrojov


Http://db.education-world.com/perl/browse?cat_id=6204 – zoznam elektronických konferencií týkajúcich sa botaniky

http://galaxy.einet.net/GJ/index.html – ponuka najlepších Gopher stránok zoradených do kategórií podľa predmetov napr.Botany, Cell Biology, Entomology, Medicine, Microbiology, Paleontology, Zoology

http://ericir.syr.edu/Virtual/Lessons – zbierka hodín obsahujúca viac než 1000 zjednotených hodinových plánov, ktoré boli napísané a zozbierané učiteľmi z celých Spojených štátov. Príspevky učiteľov tvoria podstatnú časť zbierky, ktorá sa neustále rozrastá. Prispievateľom môže byť každý, kto má nejaký zaujímavý hodinový plán, s ktorým by sa chcel podeliť s ostatnými učiteľmi celého sveta.

http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog – virtuálna pitva žaby, ktorá je rozčlenená na jednotlivé kroky. Umožňuje aj precvičovanie (napr. výber rezu na pitvanom živočíchovi). Stránka umožňuje aj krátke ukážky a fotky príslušných orgánov, ktoré sa môžu vytlačiť.

http://www.pbc.hawaii.edu/=kunkel/gallery – galéria snímok z elektrónového mikroskopu zoradená systematicky do skupín (riasy, pavúky, baktérie, ryby, huby, hmyz, bezstavovce, medicína, rastliny, protozoa a vírusy.

http://people.clarityconnect.com/webpages/cramer/Picturelt/welcome.htm – www stránka určená učiteľom biológie, ktorou môžu spestriť a obohatiť vyučovanie. V ponuke sú obrázky z týchto oblastí: biochémia (bielkoviny, cukry, DNA...), bunky (rôzne typy buniek a bunkových organel), anatómia (orgány, tkanivá, embryonálny vývoj), genetika, formy života (vírusy, mikróby, rastliny, živočíchy...).

http://www.insect.org/photos/macro.l.html – stránky s prekrásnymi obrázkami hmyzu.

http://mgfx.com/butterfly/gallery/index.htm – web galéria rôznych druhov motýľov a molí, textové informácie nie sú.

http://www.ama-assn.org/insight/gen_hlth/atlas/atlas.htm – rozsiahly atlas ľudského tela, ktorý umožňuje lokalizovať ktorúkoľvek časť alebo orgán nášho tela.

http://www.innerbody.com – viac ako 4000 stránok, ktoré je možné použiť ako doplnok učiva v školách.Je tu ľudské telo rozdelené do 10 tématických okruhov. Inner Body využíva Java jazyk na prezeranie obrázkov a vybraných anatomických častí. Vhodné ako doplnok stredoškolského učiva.

http://www.bhs.berkley.k12.ca.us/departments/Science/anatomy/anatomy97/index.htm – pre učiteľov biológie na stredných školách. V ponuke sú jednotlivé sústavy ľudského tela, virtuálne pitvy (mačky) a alternatívne metódy medicíny. Textová časť má vhodnú grafickú úpravu.

http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html – nervová sústava človeka. Anatómia nervovej sústavy –mozog, nervy, miecha, zmysly), aktivity, exoerimenty, ktoré pomáhajú pochopiť činnosť nervovej sústavy. Táto stránka je vhodná aj pre základné školy.

http://www.crd.ge.com/esl/cgsp/projects/medical/ - klipy zobrazujúce orgány scanované špeciálnou technológiou, zachovávajúcej ich reálnu podobu.

http://www.neurophys.wisc.edu/brain – ukážky mozgov zvierat, slúži k porovnaniu veľkosti, štruktúry a zložitosti rozličných evolučných ciest ich vývoja.

http://ctl.augie.edu/perry/ear/ear.htm - virtuálne ucho dopodrobna popísané a bohato ilustrované.

http://www.eynet.org/public/anatomy/anatomy.html – stručne, ale názorne popísané oko.

http://agcwww.bio.ns.ca/schools/classrm.html Geology in the Classroom

http://mineral.galleries.com/minerals/ns.htm Mineral Gallery

http://www.botany.net/IDB/botany.html Internet Directory for Botany

http://www-rohan.sdsu.edu/dept/serg/Fungus_tn.htmlFungi

http://ampere.scall.uiuc.edu/~ m-lexa/cell/cell.html Virtual Cell

http://chroma.mbt.washington.edu/outreach – genetika pre učiteľov ZŠ. Experimentálne cvičenia z genetiky,plán cvičení, atď.

http://gslc.genetics.utah.edu – obsahuje okrem iného aj informačný servis, ktorý je súčasťou univerzitných stránok University Utah v USA.Okruh informácií je zameraný na vyučovanie genetiky. Nájdeme tu laboratórne práce, on-line aktivity, skupinové práce, tvorba laboratórnych pomôcok, integrované aktivity, autentické vedecké práce, školenia a kurzy.